Sistematski pregledi u Zavodu Egzakta Medika

O medicini rada

Medicina rada je posebna grana medicine koja se bavi izučavanjem i procenom uticaja uslova na radu i radnog procesa na zdravlje radnika, ocenom stanja zdravlja i radne sposobnosti radnika, prevencijom profesionalnih bolesti i povreda na radu, i sveobuhvatnom zaštitom i promocijom zdravlja radnoaktivne populacije.

Pogledajte usluge u ovoj kategoriji

Podelite

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy Link

U skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, Služba Medicine rada obavlja sledeće preglede:

Naša Služba medicine rada ispunjava sve zakonom propisane uslove i za

Osim toga, Medicina rada:

 • Učestvuje u medicinskoj proceni rizika i zdravstvenih uslova u okviru izrade akta o proceni rizika (za radna mesta sa povećanim rizikom)
 • Pruža profesionalnu pomoć i savetovanje poslodavaca pri promeni radnog mesta kod privremeno ili trajno nesposobnih radnika
 • Pruža profesionalnu pomoć firmama u okviru profesionalne selekcije
 • Pruža pomoć u profesionalnoj orijentaciji

Služba Medicine rada izdaje lekarska uverenja za:

 • Upis u srednje škole po zahtevu ministarstva prosvete
 • Upis na fakultet
 • Lekarska uverenja pri odlasku u inostranstvo
 • Lekarska uverenja po zahtevu suda, državnih organa, itd.
 • Zaposlenje (administrativni poslovi)
 • Zaposlene koji rade duže od 4 sata za ekranom
 • Rad na radnom mestu bez povećanog rizika
 • Rad na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • Duplikat lekarskog uverenja
 • Prethodni (prvi) i periodični zdravstveni pregledi za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom:
  • Težak fizički rad
  • Rad na visini
 • Službenici obezbeđenja (sa nošenjem oružja)
 • Službenici obezbeđenja (bez nošenja oružja)
 • Rukovanje građevinskim mašinama
 • Rad u uslovima buke
 • Rad u zoni nejonizujućeg zračenja
 • Rad u zoni jonizujućeg zračenja
 • Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
 • Rad u uslovima bioloških štetnosti
 • Rad u uslovima povećane hemijske štetnosti
 • Rad sa olovom i njegovim jedinjenjima (organska i neorganska)
 • Rad sa gasovima, parama i aerosolima sa iritativnim, bronhokonstriktivnim i alergijskim dejstvom
 • Rad u zoni povećane koncentracije ugljen monoksida
 • Rad sa alifatičnim i alicikličnim ugljovodonicima
 • Rad sa halogenim derivatima ugljovodonika
 • Rad sa amino i nitro jedinjenjima cikličnih ugljovodonika i njihovim homolozima i derivatima;
 • Rad sa veštačkim đubrivima (proizvodnja, promet, upotreba)
 • Veštačke smole i plastične mase (proizvodnja, prerada, upotreba)
 • Rad sa pesticidima (proizvodnja, prerada, upotreba)
 • Rad pod zemljom
 • Rad noću
 • Rad u uslovima vibracija (opšte i lokalne)​
 • Rad u povećanoj zaprašenosti

Sistematski pregledi

 • Individualni specijalistički pregledi
 • Sistematski pregledi za firme i pojedince – osnovni, prošireni i kompletni paket
 • Sistematski pregledi za pacijente koji boluju od bolesti štitne žlezde
 • Sistematski pregledi za pacijente koji boluju od dijabetesa
 • Sistematski pregledi za pacijente koji boluju od hipertenzije

Odobravamo popuste na cene usluga Zavoda za naše poslovne partnere i članove njihovih porodica. Javite nam se radi dogovora!

Usluge medicine rada

Važna napomena!

Pri upućivanju radnika na prethodni i periodične preglede, obavezni je dostaviti propisno popunjen Uput za periodični lekarski pregled zaposlenih za svakog radnika pojedinačno.

Ukoliko imate zaposlene koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, javite nam se kako bismo vam dostavili ponudu za pregled zaposlenih.

Osoba za kontakt:

dr Gordana Pantelić
063 / 7722 660
office@zavod-egzakta.rs

Zakažite pregled za

bol u leđima

bol u grudima

bol u stopalima

Pogledajte usluge koje nudimo