Program osposobljavanja iz prve pomoći

Za zaposlene

Program osposobljavanja iz prve pomoći se zasniva na Pravilniku o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći .
Osposobljavanje zaposlenih obuhvata teorijski i praktični deo i mora se prilagoditi procenjenim rizicima na radnom mestu i sprovodi se prema Programu osposobljavanja iz prve pomoći.Sadržina programa mora da obuhvati osnovno osposobljavanje iz prve pomoći za sva radna mesta u radnoj okolini, i napredno osposobljavanje iz prve pomoći za radna mesta sa povećanim rizikom.
Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći vrši se svakih pet godina.

Za auto-škole

Pored Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i pravilnika koji reguliše osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći, i Zakon o bezbednosti saobraćaja takođe propisuje da svi vozači, amateri i profesionalci, moraju biti osposobljeni za pružanje prve pomoći.

U skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, licencirani predavači i ispitivači Zavoda Egzakta Medika vrše obuku i organizuju polaganje ispita iz prve pomoći na osnovnom i naprednom nivou, za firme, vozače -amatere i profesionalce, kao i polaznike saobraćajnih i auto škola.