Zavodi EGZAKTA MEDIKA su Rešenjem Ministarstva zdravlja br. 53-00-00281/2017-07 od 27.07.2017. godine dobili dozvolu za vršenje zdravstvenih pregleda pomoraca. Svi potrebni I propisani uslovi za obavljanje lekarskog pregleda za pomorce su bili ispunjeni (Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca – “Sl, glasnik RS”, br. 9/2014).

Za svakog pomorca je Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti osnovni preduslov za obavljanje posla tj. preduslov za poslovni angažman.

Usluge koje možete dobiti u Zavodima za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA su:

 • Prethodni pregledi pomoraca (pre izdavanja pomorske knjižice ili dozvole za ukrcavanje).
 • Redovni zdravstveni pregledi pomoraca (svake 2. godine ili svake godine za uzrast od 16 – 18 godina).
 • Nadzorni zdravstveni pregledi pomoraca koji se obavlja u roku kraćem od redovnog pregleda (po odluci ovlašćenog specijaliste medicine rada, ako je odredio kraći rok važnosti uverenja o zdravstvenoj sposobnosti pomorca nakon obavljenog prethodnog ili redovnog zdravstvenog pregleda.
 • Vanredni nadzorni zdravstveni pregledi pomoraca koji se obavljaju:
  • posle privremene nesposobnosti za rad koja je trajala više od 30 dana;
  • posle utvrđene profesionalne bolesti;
  • posle povrede na radu zbog koje je određena privremena nesposobnost za rad;
  • posle brodoloma;
  • na zahtev zapovednika broda ili poslodavca;
  • na lični zahtev člana posade.
 • Kao i pregledi za odlazak na prekookeanske kruzere ili teretne brodove (pregledi članova posada / crew member-a) kompanija:Marella“, „Oceania“, „Regen“, „Virgin Voyages“, „Disney“, „Jalesh“, „Cristal“ (rečna/prekookeanska plovidba), „Bahamas“, „Pacific Venus“, „Sea Chefs“, „The World“, „Global Shipping“ i mnogih drugih.

Koja je sadržina i kakav je način obavljanja ovih zdravstvenih pregleda?

Prethodni zdravstveni pregled obuhvata:

 • uzimanje anamneze (lične i radne, kao i anamneze o pomorskom stažu), podatke o sadašnjem stanju;
 • kao I klinički pregled i analize koje obuhvataju:
 • uzimanje antropometrijskih podataka;
 • fizikalni pregled: kože i vidljivih sluznica, glave (uključujući oči i adnekse oka, uši, usne šupljine) i vrata, grudnog koša i pluća, vaskularnog sistema, stomaka i stomačnih organa, mokraćnog sistema i polnih organa, lokomotornog sistema i kičme;
 • detaljno ispitivanje vidnih sposobnosti
 • ispitivanje audiovestibularnih sposobnosti;
 • psihološku obradu;
 • EKG u mirovanju;
 • spirometriju;
 • laboratorijske analize (brzina sedimentacije eritrocita, kompletna krvna slika, glukoza u krvi, kompletan urin);
 • test na psihoaktivne kontrolisane supstance i test na alkohol;
 • prilikom prvog izdavanja pomorske knjižice ili dozvole za ukrcavanje: krvna grupa i Rh faktor;
 • elemente za procenu minimalnih fizičkih zahteva za pomorce kod prethodnih i redovnih zdravstvenih pregleda.

Redovni zdravstveni pregled obuhvata:

 • uzimanje anamnestičkih podataka: od poslednjeg pregleda, podatke o sadašnjem stanju,
 • klinički pregled: antropometrijske podatke, fizikalni pregled, ispitivanje vidnih i audiovestibularnih sposobnosti – sa sadržajem kao kod prethodnog pregleda,
 • EKG u mirovanju,
 • spirometriju,
 • laboratorijske analize kao kod prethodnog pregleda,
 • test na psihoaktivne kontrolisane supstance i test na alkohol,
 • procenu minimalnih fizičkih zahteva za pomorce kod prethodnih i redovnih zdravstvenih pregleda.

Nadzorni zdravstveni pregled po odluci ovlašćenog specijaliste medicine rada i vanredni nadzorni zdravstveni pregled sadrže sve kliničke, specijalističke, funkcionalne ili laboratorijske analize potrebne za utvrđivanje zdravstvenog stanja, bolesti, povreda ili poremećaja koji su bili razlog za upućivanje na ovaj pregled.

Redovni pregledi obavljaju se na svake 2 godine.

Kandidatu će biti izdato pozitivno lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za pomorce ukoliko ispunjava zadate medicinske zahteve. A to znači da nisu pronađene bolesti ili preduslovi koji bi onemogućili sigurno i efikasno obavljanje aktivnosti na brodu u bilo kom trenutku. Takođe je bitno da prisustvo ispitivanog kandidata na brodu ne predstavlja zdravstvene pretnje drugim članovima posade ili putnicima.

Lekarske preglede pomoraca mogu obavljati isključivo lekari i zdravstvene ustanove licencirane od strane ovlašćenih institucija (Ministarstva zdravlja RS). Ovlašćeni specijalista medicine rada vrši ocenjivanje zdravstvene sposobnosti pomorca najkasnije u roku od pet dana od početka zdravstvenog pregleda. Međutim krajnji rok izdavanja ocene sposobnosti može biti maksimalno i 30 dana, ako je potrebna dodatna medicinska obrada.

Uz ovlašćenog specijalistu medicine rada u obavljanju prethodnih zdravstvenih pregleda pomoraca obavezno učestvuje i psiholog, dok u obavljanju ostalih zdravstvenih pregleda psiholog učestvuje kada to odredi ovlašćeni specijalista medicine rada.