Medicina rada

Medicina rada je posebna grana medicine koja se bavi izučavanjem i procenom uticaja uslova na radu i radnog procesa na zdravlje radnika, ocenom stanja zdravlja i radne sposobnosti radnika, prevencijom profesionalnih bolesti i povreda na radu, i sveobuhvatnom zaštitom i promocijom zdravlja radnoaktivne populacije.

U skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, Služba Medicine rada obavlja sledeće preglede:

Preventivne medicinske preglede radnika na radnom mestu sa povećanim i bez povećanog rizika po zdravlje
(prethodne, periodične, vanredne, ciljane, kontrolne);
Sistematske preglede radnika na mestima sa i bez povećanog rizika, i administrativnih radnika
Lekarske preglede za pomorce I članove posade rečnih brodova
Kontrolne i konsultativne preglede
Preglede sportista, profesionalaca i rekreativaca

Naša Služba medicine rada ispunjava sve zakonom propisane uslove i za

vršenje obuke i organizovanja ispita iz pružanja prve pomoći za vozače i firme

Osim toga, Medicina rada

Učestvuje u medicinskoj proceni rizika i zdravstvenih uslova u okviru izrade akta o proceni rizika (za radna mesta sa povećanim rizikom)
Pruža profesionalnu pomoć i savetovanje poslodavaca pri promeni radnog mesta kod privremeno ili trajno nesposobnih radnika
Pruža profesionalnu pomoć firmama u okviru profesionalne selekcije
Pruža pomoć u profesionalnoj orijentaciji

Služba Medicine rada izdaje lekarska uverenja

lekarska uverenje za upis u srednje škole po zahtevu ministarstva prosvete;
lekarsko uverenje za upis na fakultet;
lekarska uverenja pri odlasku u inostranstvo;
lekarska uverenja po zahtevu suda, državnih organa, itd.
lekarsko uverenje za zaposlenje (administrativni poslovi);
lekarsko uverenje za zaposlene koji rade duže od 4 sata za ekranom;
lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika;
lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom;
duplikat lekarskog uverenja;
prethodni (prvi) i periodični zdravstveni pregledi za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom:
težak fizički rad;
rad na visini;
službenici obezbeđenja (sa nošenjem oružja);
službenici obezbeđenja (bez nošenja oružja);
rukovanje građevinskim mašinama;
rad u uslovima buke;
rad u zoni nejonizujućeg zračenja;
rad u zoni jonizujućeg zračenja;
rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima;
rad u uslovima bioloških štetnosti;
rad u uslovima povećane hemijske štetnosti;
rad sa olovom i njegovim jedinjenjima (organska i neorganska);
rad sa gasovima, parama i aerosolima sa iritativnim, bronhokonstriktivnim i alergijskim dejstvom;
rad u zoni povećane koncentracije ugljen monoksida;
rad sa alifatičnim i alicikličnim ugljovodonicima;
rad sa halogenim derivatima ugljovodonika;
rad sa amino i nitro jedinjenjima cikličnih ugljovodonika i njihovim homolozima i derivatima;
rad sa veštačkim đubrivima (proizvodnja, promet, upotreba);
veštačke smole i plastične mase (proizvodnja, prerada, upotreba);
rad sa pesticidima (proizvodnja, prerada, upotreba);
rad pod zemljom;
rad noću;
rad u uslovima vibracija (opšte i lokalne)​;
rad u povećanoj zaprašenosti.

Sistematski pregledi

Pored  prethodnih i periodičnih zdravstvenih pregleda utvrđenih pravilnicima nudimo i:

individualne specijalističke preglede
sistematske preglede za firme i pojedince – osnovni, prošireni i kompletni paket
sistematske preglede za pacijente koji boluju od bolesti štitne žlezde
sistematske preglede za pacijente koji boluju od dijabetesa
sistematske preglede za pacijente koji boluju od hipertenzije

Odobravamo popuste na cene usluga Zavoda za naše poslovne partnere i članove njihovih porodica.
Javite nam se radi dogovora!