Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA, rešenjem Ministarstva zdravlja RS, broj 53-00-00123/2016-07, je ovlašćen da vrši lekarske preglede za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje I nošenje oružja još od  18.04.2016. godine.

To su usluge pregleda

  • za službenike obezbeđenja,
  • za posednike ličnog oružja, kao i
  • za lovce.

Rešenjem Ministarstva zdravlja RS, utvrđeno je da Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA ispunjava sve uslove za obavljanje ove delatnosti medicine rada. Tim stručnjaka koji su neophodni za donošenje konačne odluke o držanju I nošenju oružja su pored specijaliste medicine rada, specijalista oftalmologije I psihijatrije (neuropsihijatrije).

U dosadašnjem periodu izdali smo preko …. dozvola fizičkim licima za držanje I nošenje oružja. Želimo da naglasimo da smo u ovoj veoma delikatnoj I odgovornoj oblasti stekli poverenje građana zbog odgovornog, profesionalnog I posvećenog rada prilikom izdavanja lekarskih uverenja za držanje I nošenje oružja.

Lekarski pregledi za oružje se rade odgovorno I u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja (Službeni glasnik RS. br 25/2016 i 79/2016).

Procena zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja se obavlja sa najvećom mogućom pažnjom, jer greške ne smeju da se dese. Posledice istih mogu biti ugrožavanje života i bezbednosti svih građana.

Pregledi se u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA, obavljaju brzo i efikasno i završe se u istom danu, nakon čega se daje Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Važno je napomenuti da na lekarski pregled fizičko lice mora sa sobom poneti  popunjen i overen izveštaj izabranog lekara o zdravstvenom stanju, koje nije stariji od 30 dana (tzv. Obrazac 1).

Lekarski pregled za držanje i nošenje oružja je detaljan i započinje uzimanjem lične anamneze (postojanje hroničnih oboljenja, operacija, povreda), podataka o navikama (uzimanje alkohola i pušenje, da nije koristio, i ne koristi psihoaktivne supstance), kao I postojanju određenih bolesti u porodici. Fizičko lice mora da da tačne podatke I s tim u vezi potpisuje izjavu, pod punom moralnom, materijalnom I krivičnom odgovornošću. Takođe fizičko lice daje saglasnost za korišćenje njegove medicinske dokumentacije kod izabranog lekara i drugih zdravstvenih ustanova. Uzimaju se i podaci o vrsti oružja za koje se pregled obavlja: lično, lovačko ili sportsko.

Pored osnovne anamneze, lekarski pregled za držanje i nošenje oružja obuhvata:

  • određivanje osnovnih laboratorijskih analiza (KKS, Se, glukoza, urin),
  • spirometriju – zdravstveno stanja pluća
  • pregled očnog lekara: anamneza, spoljašnji pregled oka i pregled očnog dna, ispitivanje vidnih funkcija (oštrina vida na daljinu i blizinu, dubinski vid, vidno polje…)
  • ispitivanje čula sluha i vestibularne funkcije (ortostatski i dinamostatski testovi)
  • pregled psihologa – poseban se akcenat stavlja na psihološku procenu kandidata,
  • pregled lekara specijaliste neuropsihijatrije: anamneza, psihički status, pregled glave, vrata, kranijalnih živaca, kičmenog stuba, ekstremiteta, motorike, refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja, kao I
  • pregled lekara specijaliste medicine rada.

Kada se obave svi pregledi, specijalista medicine rada tumači nalaze i daje zaključnu ocenu zdravstvene sposobnosti za držanje i korišćenje oružja.

Članovi lekarskog tima koji učestvuju u pregledima i proceni fizičkih lica za držanje i korišćenje oružja moraju biti upoznati sa svim bolestima i zdravstvenim stanjima koja predstavljaju kontraindikaciju za isto. Sa pozitivnom ocenom o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za nošenje i držanje oružja, izdaje se Uverenje koje važi 5 godina. O tome se obaveštava pregledana osoba, ali i najbliža jedinica MUP-a. Pri proglašenju nesposobnosti, ponovni pregled je moguće sprovesti za 6 meseci. Fizičko lice koje nije zadovoljno negativnom ocenom o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i korišćenje oružja može da se žali drugostepenoj lekarskoj komisiji u Institutu za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“ u Beogradu, ali u roku od 15 dana.

MUP donosi rešenje o nošenju I korišćenju oružja I obaveštava izabranog lekara. Izabrani  lekar je dužan da I dalje zdravstveno prati fizičko lice, posebno imajući u vidu kontraindikovana zdravstvena stanja za nošenje I korišćenje oružja (Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja – Službeni glasnik RS. br 25/2016 i 79/2016).

Zakonska regulativa I usaglašavanje

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja se izdaju po osnovu pozitivnih propisa: Zakonu o oružju i municiji (Sl. gl. RS 20/2015-sa primenom od 05.03.2016) i Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja (Sl. gl. RS 25/2016).

Novim Zakonom su uslovi u pogledu zdravstvene sposobnosti klijenta detaljno uređeni (u članu 12). Utvrđena je obaveza fizičkog lica da svakih pet godina po isteku važenja lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, (kome je ponovo odobreno nabavljanje oružja iz kategorije B, odnosno izdat oružni list), nadležnom organu dostavi novo uverenje, koje nije starije od mesec dana.

Fizička lica koja podnose nove zahteve ili su posedovala oružane listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po ranijem Zakonu koji je važio do dana početka primene novog Zakona (do 05.03.2016.), dužni su da u roku od tri godine od dana početka primene Zakona (do 05.03.2019.) podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa Zakonom.