Medicina rada

Home / Medicina rada
Medicina rada
Medicina rada
Medicina rada

Služba medicine rada, Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA, u skladu sa opredeljenjem Zavoda da aktivno, sistematično i stvarno radi na sprečavanju i ranom otkrivanju oboljenja, na zakonom određen način i u okviru svojih ingerencija, brine o zdravlju radne populacije.
Čine je Specijalista medicine rada, diplomirani inženjer sa stručnim ispitom za poslove iz bezbednosti i zdravlja na radu, kolege lekari i psiholozi zaposleni u Zavodu.

Služba Medicine rada obavlja sledeće preglede:

 

 • preventivne medicinske preglede radnika na radnom mestu sa povećanim rizikom po zdravlje
  (prethodne, periodične, vanredne, ciljane, kontrolne);
 • sistematske preglede;
 • izdavanje lekarskih uverenja prilikom zapošljavanja, pri odlasku u inostranstvo, sudska i druga veštačenja;
 • profesionalnu orjentaciju (pružanje stručne pomoći pojedincu u izboru buduće srednje, visoke škole ili fakulteta, zaposlenja, profesionalnog razvoja ili preorjentacije na drugu delatnost, a na osnovu želja, interesovanja i sposobnosti);
 • konsultativne preglede;
 • funkcionalna ispitivanja, toksikološke i biohemijske analize neophodne za dijagnostiku efekata profesionalnih štetnosti i drugih etioloških faktora;
 • ekspertize sa ciljem ocene radne sposobnosti i priznavanja profesionalne bolesti, po zahtevu lekara, invalidskih komisija, suda, preduzeća i pacijenata;

 

Takođe radi:

 

 • izradu Akta o proceni rizika/inžinjer za BZR
 • učestvuje u medicinskoj proceni rizika za radna mesta sa povećanim rizikom pri izradi Akta o proceni rizika
 • edukaciju iz prve pomoći za firme i auto škole

 

Ova služba pruža sledeće usluge:

 

 • lekarsko uverenje za zaposlenje (administrativni poslovi);
 • lekarsko uverenje za zaposlene koji rade duže od 4 sata za ekranom;
 • lekarska uverenje za upis u srednje škole po zahtevu ministarstva prosvete;
 • lekarsko uverenje za upis na fakultet;
 • lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom;
 • lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika;
 • duplikat lekarskog uverenja;
 • prethodni (prvi) i periodični zdravstveni pregledi za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom:

 

 • težak fizički rad
 • rad na visini
 • službenici obezbeđenja (sa nošenjem oružja)
 • službenici obezbeđenja (bez nošenja oružja)
 • rukovanje građevinskim mašinama
 • rad u uslovima buke
 • rad u zoni nejonizujućeg zračenja
 • rad u zoni jonizujućeg zračenja
 • rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
 • rad u uslovima bioloških štetnosti
 • rad u uslovima povećane hemijske štetnosti
 • rad sa olovom i njegovim jedinjenjima (organska i neorganska)
 • rad sa gasovima, parama i aerosolima sa iritativnim,
  bronhokonstriktivnim i alergijskim dejstvom
 • rad u zoni povećane koncentracije ugljen monoksida
 • rad sa alifatičnim i alicikličnim ugljovodonicima
 • rad sa halogenim derivatima ugljovodonika
 • rad sa amino i nitro jedinjenjima cikličnih ugljovodonika i njihovim homolozima i derivatima
 • rad sa veštačkim đubrivima (proizvodnja, promet, upotreba)
 • veštačke smole i plastične mase (proizvodnja, prerada, upotreba)
 • rad sa pesticidima (proizvodnja, prerada, upotreba)
 • rad pod zemljom
 • rad noću
 • rad u povećanoj zaprašenosti
 • rad u uslovima vibracija (opšte i lokalne)